V súlade s ustanovením § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bola Dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom potvrdzuje.

Prevádzkovateľ: U nás doma s.r.o., IČO: 51678233, mail: adrika@domadobre.eu.

Účel spracúvania osobných údajov: propagácia Prevádzkovateľa a jeho činnosti.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, propagačné fotografie, audio a video záznamy za účelom umiestnenia na webe a sociálnych sieťach Prevádzkovateľa.

Doba poskytnutia súhlasu: až do odvolania písomného súhlasu dotknutou osobou.

Dotknutá osoba, ako účastník udalosti Rodinná víkendoFka 2022, týmto čestne prehlasuje, že dáva Prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, k spracúvaniu jej osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby, teda do odvolania písomného súhlasu dotknutou osobou.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracúvané na archivačné a štatistické účely.

Práva Dotknutej osoby vymedzujú najmä § 19 a nasledujúce, zákona č. 18/2018 Z. z.

Dotknutá osoba podpísaním tohto dokumentu potvrdzuje, že Prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť, v súlade s § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Za prevádzkovateľa: Adriana Činčalová, U nás doma s.r.o.


Zdieľať:

Web by DUMAS